องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
เมืองพาน
อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
group คณะผู้บริหาร
นายเอกพล ศรีทอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน
โทร : 089-5774120
นายอ้วน วิโย
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 063-3696701
นายภาณุพงษ์ ผิวสว่าง
รองนายกองค์การบริหารส่วตำบล
โทร : 083-6743879
นางลำไพร มุ่งปั่นกลาง
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 087-8671430
นายธวัชชัย ศรีพล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน
โทร : 081-0610011
นายภักดี พึ่มชัย
รองปลัดองค์การบริหานส่วนตำบลเมืองพาน
โทร : 081-3807841
group สมาชิกสภา-อบต
นายหนูคล้าย เกรงชัย
ประธานสภาฯ อบต.เมืองพาน
โทร : 062-1595502
นายสัมฤทธิ์ เรืองเทพ
รองประธานสภาฯ อบต.เมืองพาน
โทร : 084-9788690
นางพัชรินทร์ สร้างการนอก
เลขานุการสภาฯ อบต.เมืองพาน
โทร : 088-3258445
นายเพลิน แสนศรี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1
โทร : 080-1965829
นายวนศักดิ์ สิทธิโคตร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2
โทร : 087-7726097
นายสัมฤทธิ์ เรืองเทพ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3
โทร : 084-9788690
นางพัชรินทร์ สร้างการนอก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4
โทร : 088-3258445
นายนิยม มหาพรหม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5
โทร : 098-5790801
นางพวงพรรณ ทองไวย์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6
โทร : 087-9547359
นายสุริยาวุฒิ ไชยคำแดง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7
โทร : 083-3584403
นายหนูคล้าย เกรงชัย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8
โทร : 062-1595502
นางอารีย์ กองแก้ว
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 9
โทร : 065-2692388
นายประยงค์ สังแก้ว
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 10
โทร : 092-3981018
นายวงเดือน บุตดาวงษ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 11
โทร : 093-5704142
นายไพศาล กุลอ่อน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 12
โทร : 087-0413275
นายสมหมาย กุลนะวงษ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 13
โทร : 083-6665067
นางสาวบังออน คำบุญ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 14
โทร : 086-8602382
นางสาวสุกัญญา ชาวดร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 15
โทร : 087-6424974
นางพิมสอน ปราบพาล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 16
โทร : 061-1308766
group หัวหน้าส่วนราชการ
นายธวัชชัย ศรีพล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 081 061 0011
นายภักดี พึ่มชัย
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 081 380 7841
นายนวดล ป่าผึ้ง
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 062 157 7370
นายเอนก ลาดี
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 086 224 5077
นางสาวฉันทณัฏฐ์ วงษ์หาจักร์
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ฯ
โทร : 089 567 2963
นายนวดล ป่าผึ้ง
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 062 157 7370
นายธนพงธ์ สร้อยนายาง
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 080-061-7901
group สำนักงานปลัด
นายนวดล ป่าผึ้ง
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 084-956-3469
นายบรรจง คาแพงน้อย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทร : 086-226-7778
นายศุภวิชญ์ สุเสนา
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
โทร : 083-355-9155
นางสาวทิพวรรณ เกตุแก้ว
นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ
โทร : 089-794-9196
นางสาวภัทรธิรา นาคเสน
นิติกร ปฏิบัติการ
โทร : 080-799-4797
นายคิริเมฆข์ อำเคน
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
โทร : 080-199-4502
นางญานุมาศ อาสา
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
โทร : 089-277-9824
นายฉลอม เนาสี
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร : 087-074-8502
นายบุญมี ชาวดร
พนักงานตกแต่งสวน
โทร : 087-492-6310
นางจีรพันธ์ สระมูล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 061-542-4561
นางสาวนรินทร์รัตน์ ชาวดร
พนักงานทั่วไป
โทร : 063-754-5187
นายจิรายุ พากุล
ผู้ช้วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทร : -
นายไกรพิชิต สุระชล
พนักงานดับเพลิง
โทร : 083-343-4550
ว่าที่ร้อยตรีธัชศักดิ์ ใจบุญ
พนักงานดับเพลิง
โทร : 087-800-0272
นายนาค คันธี
นักการภารโรง
โทร : 080-742-1248
นางอัจฉราวรรณ สิงห์วงษ์
พนักงานประจำรถขยะ
โทร : 082-853-3533
นายประยุทธ์ ศรีประเสริฐ
พนักงานขับรถขยะ
โทร : 081-539-1517
นายประทีป ดวงอภินันท์
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 081-435-1076
group กองคลัง
นางสาวอาภาสิริ ชามะรัตน์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0883384643
นางสาววรินดา แง่มสุราช
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน
โทร : -
นางสาวกนกวรรณ รังคะราช
เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน
โทร : 062-404-0965
นางสาวมยุรี เรืองสุข
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 087-854-4793
นางสาวจุฑามาศ อิทธิฤทธิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทร : 091-064-4714
นางสาววารุณี บัวมี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
โทร : 080-752-8045
group กองช่าง
นายเอนก ลาดี
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 083-275-2052
นายพงศธร กางทอง
นายช่างโยธา
โทร : 083-035-4117
นายทินกร แก้วขวา
ผู้ช่วยช่างโยธา
โทร : 081-965-5440
นายอรรถพงษ์ พิมมะทา
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
โทร : 063-760-4063
นายลำพูน ลาแก้ว
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
โทร : 080-709-743
นางรุ้งไลวรรณ กุลธิวงษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 095-198-4149
นายอุดร เรียงดี
พนักงานผลิตน้ำประปา
โทร : 081-548-7290
นายนฤดล สระมูล
พนักงานผลิตน้ำประปา
โทร : 084-405-7424
group กองสวัสดิการสังคมฯ
นายธนพนธ์ สร้อยนายาง
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการและสังคม
โทร : 080-061-7901
นายธนพนธ์ สร้อยนายาง
นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ
โทร : 080-061-7901
นางสาวอุไรวรรณ ชาวดร
นักพัฒนาชุมชน
โทร : 081-139-9455
นางสาวเสาวลักษณ์ ฮวดไชย
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
โทร : 093-343-5176
group กองการศึกษาฯ
นางสาวฉันทณัฏฐ์ วงษ์หาจักร์
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 089 567 2963
นางสาวฉันฑณัฏฐ์ วงษ์หาจักร์
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
นางสาวภรนิพา ชินคำ
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นางสาวสิริณภากรณ์ ภักดี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางศิริรัตน์ พากุล
ครู
นางสาวชลธิชา คำดวง
ครู
นางจันทร์ใด ธรรมเลิศ
ครู
นางพิชชาภรณ์ ผลแสง
ครู
นางเยาวลักษณ์ พานคำ
ครู
นางลำดวน ศรการ
ครู
นางสงวนน้อย ไชยา
ครู
นางสาวดวงพร สุพรมอิน
ครู
ว่าที่ร้อยตรีหญิงกัลญสนัน ใจบุญ
ครู
นายยุทธพงษ์ กำเนิดกาลึม
ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ ฯ
นางประไพร อินทะจำปา
ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก
นางพวงเพชร ผิวสว่าง
ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก
นางเอมอร พรมสมบัติ
ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก
นางสาวจินตนา รัชโน
ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก
นางสาวธัญชนก กำเนิดกาลึม
ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก
นางดอกรัก คำดวง
ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก
นางยุพิน จันทรมณี
ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก
นางราตรี พันธะโชติ
ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก
นางสาวจันทิมา แก้วบัว
ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก
นางสาวดอกไม้ ชาวดร
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางติ๋ม หอมสมบัติ
ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก
นางสาวนงพงา สุขใจ
ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก
นางสาวพรภิมล อินทะจำปา
พนักงานจ้างเหมา