info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
เมืองพาน
อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 41160 โทรศัพท์ 0-4221-9650


การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 220
เมื่อวาน 343
เดือนนี้ 3,930
เดือนที่แล้ว 9,102
ทั้งหมด 27,640

group คณะผู้บริหาร
นายเลี่ยม ผลแสง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน
นายเลี่ยม ผลแสง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน
นายเสมอ ภักดี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
นายเสมอ ภักดี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
นายมูลเทียน อินทะศรี
รองนายกองค์การบริหารส่วตำบล
นายมูลเทียน อินทะศรี
รองนายกองค์การบริหารส่วตำบล
นายธีรศกดิ์ เวียงวงษ์
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
นายธีรศกดิ์ เวียงวงษ์
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
group สมาชิกสภา-อบต
นายสีนวล คันธี
ประธานสภาฯ อบต.เมืองพาน
นายสีนวล คันธี
ประธานสภาฯ อบต.เมืองพาน
นายทองออน จันทรมณี
รองประธานสภาฯ อบต.เมืองพาน
นายทองออน จันทรมณี
รองประธานสภาฯ อบต.เมืองพาน
นายจิรฐา ศรีทุม
เลขานุการสภาฯ อบต.เมืองพาน
นายจิรฐา ศรีทุม
เลขานุการสภาฯ อบต.เมืองพาน
นายประหยัด คำไสย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1
นายประหยัด คำไสย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1
นายธนิสร ปัดแสง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2
นายธนิสร ปัดแสง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2
นายรัตนะ ผิวสว่าง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2
นายรัตนะ ผิวสว่าง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2
นายทองพูล อินทจำปา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4
นายทองพูล อินทจำปา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4
นายอำพล พากุล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4
นายอำพล พากุล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4
นายสาคร มุงคุณ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5
นายสาคร มุงคุณ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5
นายนิยม มหาพรหม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5
นายนิยม มหาพรหม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5
นางคำปุ่น ผลบุญ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6
นางคำปุ่น ผลบุญ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6
นายเพิ่มศักดิ์ ศรีอุดม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7
นายเพิ่มศักดิ์ ศรีอุดม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7
นายภาณุพงษ์ ผิวสว่าง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7
นายภาณุพงษ์ ผิวสว่าง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7
นายธนากร สาทอง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8
นายธนากร สาทอง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8
นายหนูคล้าย เกรงชัย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8
นายหนูคล้าย เกรงชัย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8
นายชนะชล บัวมี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 9
นายชนะชล บัวมี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 9
นายสมบัติ เรืองแสง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 10
นายสมบัติ เรืองแสง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 10
นายกุน จันทรมณี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 13
นายกุน จันทรมณี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 13
นายไพรัช ฮวดไชย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 13
นายไพรัช ฮวดไชย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 13
นายสังเวียน ใหม่วงษ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 14
นายสังเวียน ใหม่วงษ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 14
นายเดชา ขันทะ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 15
นายเดชา ขันทะ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 15
นายชาติชาย แพงน้อย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 15
นายชาติชาย แพงน้อย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 15
นางสาวอริษา ผิวคราม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 16
นางสาวอริษา ผิวคราม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 16
group หัวหน้าส่วนราชการ
นายธวัชชัย ศรีพล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นายธวัชชัย ศรีพล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นายภักดี พึ่มชัย
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นายภักดี พึ่มชัย
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นายนวดล ป่าผึ้ง
หัวหน้าสำนักปลัด
นายนวดล ป่าผึ้ง
หัวหน้าสำนักปลัด
นายเอนก ลาดี
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายเอนก ลาดี
ผู้อำนวยการกองช่าง
-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ฯ
-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ฯ
-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองคลัง
-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางนราวดี สวรรค์พรม
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นางนราวดี สวรรค์พรม
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
group กองคลัง
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายธีราพร สิงห์วงษ์
นวก.การเงินและบัญชี ชำนาญการ
นายธีราพร สิงห์วงษ์
นวก.การเงินและบัญชี ชำนาญการ
นางสาววรินดา แง่มสุราช
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน
นางสาววรินดา แง่มสุราช
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน
นางสาวมยุรี เรืองสุข
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวมยุรี เรืองสุข
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาววารุณี บัวมี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาววารุณี บัวมี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวจงกลนี บุตรสาธร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงิน ฯ
นางสาวจงกลนี บุตรสาธร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงิน ฯ
นางสาวจุฑามาศ อิทธิฤทธิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวจุฑามาศ อิทธิฤทธิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
group สำนักงานปลัด
นายนวดล ป่าผึ้ง
หัวหน้าสำนักปลัด
นายนวดล ป่าผึ้ง
หัวหน้าสำนักปลัด
นายบรรจง คาแพงน้อย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายบรรจง คาแพงน้อย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายศุภวิชญ์ สุเสนา
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
นายศุภวิชญ์ สุเสนา
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
นางสาวกาญจนาวดี มะลาหอม
นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ
นางสาวกาญจนาวดี มะลาหอม
นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ
นางสาวภัทรธิรา นาคเสน
นิติกร ปฏิบัติการ
นางสาวภัทรธิรา นาคเสน
นิติกร ปฏิบัติการ
-ว่าง-
เจ้าพนักงานป้องกัน ฯ ปฏิบัติงาน
-ว่าง-
เจ้าพนักงานป้องกัน ฯ ปฏิบัติงาน
(ว่าง)
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
(ว่าง)
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
นายคิริเมฆข์ อำเคน
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
นายคิริเมฆข์ อำเคน
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
นายฉลอม เนาสี
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ ฯ
นายฉลอม เนาสี
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ ฯ
นางญานุมาศ อาสา
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
นางญานุมาศ อาสา
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
นายบุญมี ชาวดร
พนักงานตกแต่งสวน
นายบุญมี ชาวดร
พนักงานตกแต่งสวน
นางจีรพันธ์ สระมูล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางจีรพันธ์ สระมูล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวนรินทร์รัตน์ ชาวดร
พนักงานทั่วไป
นางสาวนรินทร์รัตน์ ชาวดร
พนักงานทั่วไป
(ว่าง)
ผู้ช้วยเจ้าพนักงานป้องกัน ฯ
(ว่าง)
ผู้ช้วยเจ้าพนักงานป้องกัน ฯ
นายไกรพิชิต สุระชล
พนักงานดับเพลิง
นายไกรพิชิต สุระชล
พนักงานดับเพลิง
ว่าที่ร้อยตรีธัชศักดิ์ ใจบุญ
พนักงานดับเพลิง
ว่าที่ร้อยตรีธัชศักดิ์ ใจบุญ
พนักงานดับเพลิง
นายบัวเรียน พานคำ
พนักงานประจำรถขยะ
นายบัวเรียน พานคำ
พนักงานประจำรถขยะ
นายนาค คันธี
นักการภารโรง
นายนาค คันธี
นักการภารโรง
นายประทีป ดวงอภินันท์
พนักงานขับรถยนต์
นายประทีป ดวงอภินันท์
พนักงานขับรถยนต์
group กองช่าง
นายเอนก ลาดี
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายเอนก ลาดี
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายดนตรี ทองสุโข
หน.ฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร
นายดนตรี ทองสุโข
หน.ฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร
นายทินกร แก้วขวา
ผู้ช่วยช่างโยธา
นายทินกร แก้วขวา
ผู้ช่วยช่างโยธา
-ว่าง-
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
-ว่าง-
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นายลำพูน ลาแก้ว
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นายลำพูน ลาแก้ว
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นางรุ้งไลวรรณ วงศา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางรุ้งไลวรรณ วงศา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายอุดร เรียงดี
พนักงานผลิตน้ำประปา
นายอุดร เรียงดี
พนักงานผลิตน้ำประปา
นายนฤดล สระมูล
พนักงานผลิตน้ำประปา
นายนฤดล สระมูล
พนักงานผลิตน้ำประปา
group กองสวัสดิการสังคมฯ
นางนราวดี สวรรค์พรม
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นางนราวดี สวรรค์พรม
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นายธนพนธ์ สร้อยนายาง
นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ
นายธนพนธ์ สร้อยนายาง
นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ
นางสาวอุไรวรรณ ชาวดร
นักพัฒนาชุมชน
นางสาวอุไรวรรณ ชาวดร
นักพัฒนาชุมชน
นางสาวเสาวลักษณ์ ฮวดไชย
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นางสาวเสาวลักษณ์ ฮวดไชย
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นางอัจฉราวรรณ สิงห์วงษ์
พนักงานจ้างเหมา
นางอัจฉราวรรณ สิงห์วงษ์
พนักงานจ้างเหมา
group กองสวัสดิการสังคมฯ
นางนราวดี สวรรค์พรม
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นางนราวดี สวรรค์พรม
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นายธนพนธ์ สร้อยนายาง
นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ
นายธนพนธ์ สร้อยนายาง
นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ
นางสาวอุไรวรรณ ชาวดร
นักพัฒนาชุมชน
นางสาวอุไรวรรณ ชาวดร
นักพัฒนาชุมชน
นางสาวเสาวลักษณ์ ฮวดไชย
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นางสาวเสาวลักษณ์ ฮวดไชย
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นางอัจฉราวรรณ สิงห์วงษ์
พนักงานจ้างเหมา
นางอัจฉราวรรณ สิงห์วงษ์
พนักงานจ้างเหมา
บุคลากรภายใน
group ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายเลี่ยม ผลแสง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
(นายเลี่ยม ผลแสง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล