info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
เมืองพาน
อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 41160 โทรศัพท์ 0-4221-9650

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 277
group คณะผู้บริหาร
นายเลี่ยม ผลแสง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน
โทร : 0943749995
นายเลี่ยม ผลแสง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน
โทร : 0943749995
นายเสมอ ภักดี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0810781070/082205220
นายเสมอ ภักดี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0810781070/082205220
นายมูลเทียน อินทะศรี
รองนายกองค์การบริหารส่วตำบล
โทร : 0821371543
นายมูลเทียน อินทะศรี
รองนายกองค์การบริหารส่วตำบล
โทร : 0821371543
นายธีรศกดิ์ เวียงวงษ์
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0803247884
นายธีรศกดิ์ เวียงวงษ์
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0803247884
group สมาชิกสภา-อบต
นายสีนวล คันธี
ประธานสภาฯ อบต.เมืองพาน
โทร : 090 743 1799
นายสีนวล คันธี
ประธานสภาฯ อบต.เมืองพาน
โทร : 090 743 1799
นายทองออน จันทรมณี
รองประธานสภาฯ อบต.เมืองพาน
นายทองออน จันทรมณี
รองประธานสภาฯ อบต.เมืองพาน
นายจิรฐา ศรีทุม
เลขานุการสภาฯ อบต.เมืองพาน
โทร : 083 554 9924
นายจิรฐา ศรีทุม
เลขานุการสภาฯ อบต.เมืองพาน
โทร : 083 554 9924
นายประหยัด คำไสย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1
นายประหยัด คำไสย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1
นายธนิสร ปัดแสง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2
โทร : 084 935 2780
นายธนิสร ปัดแสง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2
โทร : 084 935 2780
นายรัตนะ ผิวสว่าง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2
โทร : 090 452 2570
นายรัตนะ ผิวสว่าง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2
โทร : 090 452 2570
นายทองพูล อินทจำปา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4
โทร : 093 418 8658
นายทองพูล อินทจำปา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4
โทร : 093 418 8658
นายอำพล พากุล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4
โทร : 088 735 2418
นายอำพล พากุล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4
โทร : 088 735 2418
นายสาคร มุงคุณ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5
โทร : 081 639 0583
นายสาคร มุงคุณ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5
โทร : 081 639 0583
นายนิยม มหาพรหม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5
โทร : 084 684 7936
นายนิยม มหาพรหม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5
โทร : 084 684 7936
นางคำปุ่น ผลบุญ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6
โทร : 092 771 8660
นางคำปุ่น ผลบุญ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6
โทร : 092 771 8660
นายเพิ่มศักดิ์ ศรีอุดม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7
โทร : 086 241 7490
นายเพิ่มศักดิ์ ศรีอุดม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7
โทร : 086 241 7490
นายภาณุพงษ์ ผิวสว่าง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7
โทร : 083 674 3897
นายภาณุพงษ์ ผิวสว่าง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7
โทร : 083 674 3897
นายธนากร สาทอง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8
โทร : 080 751 1957
นายธนากร สาทอง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8
โทร : 080 751 1957
นายหนูคล้าย เกรงชัย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8
โทร : 062 159 5502
นายหนูคล้าย เกรงชัย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8
โทร : 062 159 5502
นายชนะชล บัวมี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 9
โทร : 089 398 4547
นายชนะชล บัวมี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 9
โทร : 089 398 4547
นายสมบัติ เรืองแสง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 10
โทร : 085 924 2059
นายสมบัติ เรืองแสง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 10
โทร : 085 924 2059
นายกุน จันทรมณี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 13
โทร : 092 263 1473
นายกุน จันทรมณี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 13
โทร : 092 263 1473
นายไพรัช ฮวดไชย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 13
โทร : 087 224 4506
นายไพรัช ฮวดไชย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 13
โทร : 087 224 4506
นายสังเวียน ใหม่วงษ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 14
นายสังเวียน ใหม่วงษ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 14
นางสาวอริษา ผิวคราม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 16
โทร : 086 225 5316
นางสาวอริษา ผิวคราม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 16
โทร : 086 225 5316
group หัวหน้าส่วนราชการ
นายธวัชชัย ศรีพล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 081 061 0011
นายธวัชชัย ศรีพล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 081 061 0011
นายภักดี พึ่มชัย
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 081 380 7841
นายภักดี พึ่มชัย
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 081 380 7841
นายนวดล ป่าผึ้ง
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 062 157 7370
นายนวดล ป่าผึ้ง
หัวหน้าสำนักปลัด

โทร : 062 157 7370
นายเอนก ลาดี
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 086 224 5077
นายเอนก ลาดี
ผู้อำนวยการกองช่าง

โทร : 086 224 5077
นางสาวฉันทณัฏฐ์ วงษ์หาจักร์
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ฯ
โทร : 089 567 2963
นางสาวฉันทณัฏฐ์ วงษ์หาจักร์
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ฯ

โทร : 089 567 2963
นายนวดล ป่าผึ้ง
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 062 157 7370
นายนวดล ป่าผึ้ง
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

โทร : 062 157 7370
-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
group สำนักงานปลัด
นายนวดล ป่าผึ้ง
หัวหน้าสำนักปลัด
นายนวดล ป่าผึ้ง
หัวหน้าสำนักปลัด
นายบรรจง คาแพงน้อย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายบรรจง คาแพงน้อย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายศุภวิชญ์ สุเสนา
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
นายศุภวิชญ์ สุเสนา
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
นางสาวทิพวรรณ เกตุแก้ว
นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ
นางสาวทิพวรรณ เกตุแก้ว
นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ
นางสาวภัทรธิรา นาคเสน
นิติกร ปฏิบัติการ
นางสาวภัทรธิรา นาคเสน
นิติกร ปฏิบัติการ
นายคิริเมฆข์ อำเคน
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
นายคิริเมฆข์ อำเคน
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
นายฉลอม เนาสี
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายฉลอม เนาสี
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางญานุมาศ อาสา
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
นางญานุมาศ อาสา
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
นายบุญมี ชาวดร
พนักงานตกแต่งสวน
นายบุญมี ชาวดร
พนักงานตกแต่งสวน
นางจีรพันธ์ สระมูล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางจีรพันธ์ สระมูล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวนรินทร์รัตน์ ชาวดร
พนักงานทั่วไป
นางสาวนรินทร์รัตน์ ชาวดร
พนักงานทั่วไป
นายจิรายุ พากุล
ผู้ช้วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายจิรายุ พากุล
ผู้ช้วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายไกรพิชิต สุระชล
พนักงานดับเพลิง
นายไกรพิชิต สุระชล
พนักงานดับเพลิง
ว่าที่ร้อยตรีธัชศักดิ์ ใจบุญ
พนักงานดับเพลิง
ว่าที่ร้อยตรีธัชศักดิ์ ใจบุญ
พนักงานดับเพลิง
นายนาค คันธี
นักการภารโรง
นายนาค คันธี
นักการภารโรง
นายบัวเรียน พานคำ
พนักงานประจำรถขยะ
นายบัวเรียน พานคำ
พนักงานประจำรถขยะ
นางอัจฉราวรรณ สิงห์วงษ์
พนักงานประจำรถขยะ
นางอัจฉราวรรณ สิงห์วงษ์
พนักงานประจำรถขยะ
นายประยุทธ์ ศรีประเสริฐ
พนักงานขับรถขยะ
นายประยุทธ์ ศรีประเสริฐ
พนักงานขับรถขยะ
นายประทีป ดวงอภินันท์
พนักงานขับรถยนต์
นายประทีป ดวงอภินันท์
พนักงานขับรถยนต์
group กองคลัง
นายนวดล ป่าผึ้ง
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 062 157 7370
นายนวดล ป่าผึ้ง
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 062 157 7370
-ว่าง-
นักวิชาการการเงินและบัญชี
-ว่าง-
นักวิชาการการเงินและบัญชี
นางสาววรินดา แง่มสุราช
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน
นางสาววรินดา แง่มสุราช
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน
นางสาววรินดา แง่มสุราช
รักษาราชการแทน เจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาววรินดา แง่มสุราช
รักษาราชการแทน เจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวมยุรี เรืองสุข
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวมยุรี เรืองสุข
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาววารุณี บัวมี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาววารุณี บัวมี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวจงกลนี บุตรสาธร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงิน ฯ
นางสาวจงกลนี บุตรสาธร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงิน ฯ
นางสาวจุฑามาศ อิทธิฤทธิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวจุฑามาศ อิทธิฤทธิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวอรณี ทองมา
พนักงานจ้างเหมาจัดเก็บรายได้
นางสาวอรณี ทองมา
พนักงานจ้างเหมาจัดเก็บรายได้
group กองช่าง
นายเอนก ลาดี
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายเอนก ลาดี
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายดนตรี ทองสุโข
หน.ฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร
นายดนตรี ทองสุโข
หน.ฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร
นายทินกร แก้วขวา
ผู้ช่วยช่างโยธา
นายทินกร แก้วขวา
ผู้ช่วยช่างโยธา
นายอรรถพงษ์ พิมมะทา
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นายอรรถพงษ์ พิมมะทา
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นายลำพูน ลาแก้ว
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นายลำพูน ลาแก้ว
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นางรุ้งไลวรรณ วงศา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางรุ้งไลวรรณ วงศา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายอุดร เรียงดี
พนักงานผลิตน้ำประปา
นายอุดร เรียงดี
พนักงานผลิตน้ำประปา
นายนฤดล สระมูล
พนักงานผลิตน้ำประปา
นายนฤดล สระมูล
พนักงานผลิตน้ำประปา
group กองสวัสดิการสังคมฯ
-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการและสังคม
-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการและสังคม
นายธนพนธ์ สร้อยนายาง
นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ รักษาการ ผอ.กองสวัสดิการ
นายธนพนธ์ สร้อยนายาง
นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ รักษาการ ผอ.กองสวัสดิการ
นางสาวอุไรวรรณ ชาวดร
นักพัฒนาชุมชน
นางสาวอุไรวรรณ ชาวดร
นักพัฒนาชุมชน
นางสาวเสาวลักษณ์ ฮวดไชย
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นางสาวเสาวลักษณ์ ฮวดไชย
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
group กองการศึกษาฯ
นางสาวฉันทณัฏฐ์ วงษ์หาจักร์
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 089 567 2963
นางสาวฉันทณัฏฐ์ วงษ์หาจักร์
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 089 567 2963
นางสาวฉันฑณัฏฐ์ วงษ์หาจักร์
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
นางสาวฉันฑณัฏฐ์ วงษ์หาจักร์
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
นางสาวภรนิพา ชินคำ
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นางสาวภรนิพา ชินคำ
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นางสาวสิริณภากรณ์ ภักดี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวสิริณภากรณ์ ภักดี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางศิริรัตน์ พากุล
ครู
นางศิริรัตน์ พากุล
ครู
นางสาวชลธิชา คำดวง
ครู
นางสาวชลธิชา คำดวง
ครู
นางจันทร์ใด ธรรมเลิศ
ครู
นางจันทร์ใด ธรรมเลิศ
ครู
นางพิชชาภรณ์ ผลแสง
ครู
นางพิชชาภรณ์ ผลแสง
ครู
นางเยาวลักษณ์ พานคำ
ครู
นางเยาวลักษณ์ พานคำ
ครู
นางลำดวน ศรการ
ครู
นางลำดวน ศรการ
ครู
นางสงวนน้อย ไชยา
ครู
นางสงวนน้อย ไชยา
ครู
นางสาวดวงพร สุพรมอิน
ครู
นางสาวดวงพร สุพรมอิน
ครู
ว่าที่ร้อยตรีหญิงกัลญสนัน ใจบุญ
ครู
ว่าที่ร้อยตรีหญิงกัลญสนัน ใจบุญ
ครู
นายยุทธพงษ์ กำเนิดกาลึม
ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ ฯ
นายยุทธพงษ์ กำเนิดกาลึม
ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ ฯ
นางดาวเรือง ชาวดร
ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ ฯ
นางดาวเรือง ชาวดร
ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ ฯ
นางประไพร อินทะจำปา
ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก
นางประไพร อินทะจำปา
ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก
นางพวงเพชร ผิวสว่าง
ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก
นางพวงเพชร ผิวสว่าง
ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก
นางเอมอร บัวมี
ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก
นางเอมอร บัวมี
ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก
นางสาวจินตนา รัชโน
ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก
นางสาวจินตนา รัชโน
ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก
นางสาวธัญชนก กำเนิดกาลึม
ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก
นางสาวธัญชนก กำเนิดกาลึม
ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก
นางดอกรัก คำดวง
ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก
นางดอกรัก คำดวง
ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก
นางยุพิน บุญป้อง
ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก
นางยุพิน บุญป้อง
ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก
นางราตรี พันธะโชติ
ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก
นางราตรี พันธะโชติ
ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก
นางสาวจันทิมา แก้วบัว
ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก
นางสาวจันทิมา แก้วบัว
ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก
นางสาวดอกไม้ ชาวดร
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวดอกไม้ ชาวดร
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางติ๋ม หอมสมบัติ
ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก
นางติ๋ม หอมสมบัติ
ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก
นางสาวนงพงา สุขใจ
ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก
นางสาวนงพงา สุขใจ
ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก
นางสาวมณีรัตน์ ไชยภา
ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก
นางสาวมณีรัตน์ ไชยภา
ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก
นางสาวพรภิมล อินทะจำปา
พนักงานจ้างเหมา
นางสาวพรภิมล อินทะจำปา
พนักงานจ้างเหมา
บุคลากรภายใน
group ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายเลี่ยม ผลแสง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0943749995
(นายเลี่ยม ผลแสง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0943749995