องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
เมืองพาน
อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
folder ระเบียบกฎหมายต่างๆ
insert_drive_file (12)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 161
insert_drive_file (11)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกู้เงินขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 151
insert_drive_file (10)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการลาของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 150
insert_drive_file (9)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 153
insert_drive_file (7)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 150
insert_drive_file (8)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครงอส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2549 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 155
insert_drive_file (6)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 157
insert_drive_file (5)พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 147
insert_drive_file (4)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 155
insert_drive_file (3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 155
insert_drive_file (2)พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 171
insert_drive_file (1)พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 171
1 - 12 (ทั้งหมด 12 รายการ) 1