info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
เมืองพาน
อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 41160 โทรศัพท์ 0-4221-9650

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 367
folder คู่มือสำหรับประชาชน
insert_drive_file 1 การขอรับบำเหน็จปกติ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ตุลาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 188 |
insert_drive_file 2 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ตุลาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 183 |
insert_drive_file 3 การรับชำระภาษีป้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ตุลาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 179 |
insert_drive_file 4 การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ตุลาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 164 |
insert_drive_file 5 การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ตุลาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 175 |
insert_drive_file 6 การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (1) poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ตุลาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 172 |
insert_drive_file 7 การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ตุลาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 177 |
insert_drive_file 8 การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ตุลาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 176 |
insert_drive_file 9 การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ตุลาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 164 |
insert_drive_file 10 การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ตุลาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 167 |
insert_drive_file 11 การขอรับบำเหน็จตกทอด poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ตุลาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 174 |
insert_drive_file 12 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ตุลาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 157 |
insert_drive_file 13 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ตุลาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 152 |
insert_drive_file 14 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ตุลาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 171 |
insert_drive_file 15 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (1) poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ตุลาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 168 |
insert_drive_file 16. การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ตุลาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 164 |
insert_drive_file 17 การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ตุลาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 161 |
insert_drive_file 19 การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ตุลาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 163 |
insert_drive_file 20 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ตุลาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 162 |
insert_drive_file 21 คู่มือการชำระภาษีและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ตุลาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 169 |
1 - 20 (ทั้งหมด 21 รายการ) 1 2
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายเลี่ยม ผลแสง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0943749995
(นายเลี่ยม ผลแสง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0943749995