องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
เมืองพาน
อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
folder หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 993402000 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 184
insert_drive_file ประกาศการรับโอนย้ายสายงานผู้บริหาร
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง ผลการเลือกตั้งนายกองค์บริหารส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2564 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2564 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาฯประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2564 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2564 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file การรายงานข้อมูลกรณีการสั่งประจำและการสั่งให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นไปช่วยราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2564 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 180
insert_drive_file ประกาศ กสถ. เรื่องการเลื่อนวันประกาศการกำหนดวันสอบ เวลา สถานที่ มนการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2564 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 178
insert_drive_file ประกาศ ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2564 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 174
insert_drive_file การดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น กรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิดที่มิใช่การกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ และกรณีคณะกรรมการ ป.ป poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2564 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 196
insert_drive_file ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2564 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 190
insert_drive_file มาตรการเข้า - ออกของจังหวัดอุดรธานี ช่วงสถานการณ์ Covid-19 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2564 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 686
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าส่วนราชการแทน/กอง 2564
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2564 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file คำสั่งมอบหมายหน้าที่ให้รองปลัดรักษาราชการแทนปลัด 2564
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2564 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ 2564
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2564 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง 2564
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2564 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file คำสั่งมอบอำนาจรองปลัดปฏิบัติราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน 2564
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2564 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file การเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 205
insert_drive_file การกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2564 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 179
insert_drive_file แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2563 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 181
1 - 20 (ทั้งหมด 78 รายการ) 1 2 3 4