info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
เมืองพาน
อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 41160 โทรศัพท์ 0-4221-9650

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 68
folder หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 993402000 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 94 |
insert_drive_file การรายงานข้อมูลกรณีการสั่งประจำและการสั่งให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นไปช่วยราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2564 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 97 |
insert_drive_file ประกาศ ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2564 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 91 |
insert_drive_file ประกาศ กสถ. เรื่องการเลื่อนวันประกาศการกำหนดวันสอบ เวลา สถานที่ มนการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2564 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 93 |
insert_drive_file การดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น กรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิดที่มิใช่การกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ และกรณีคณะกรรมการ ป.ป poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2564 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 112 |
insert_drive_file ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2564 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 100 |
insert_drive_file มาตรการเข้า - ออกของจังหวัดอุดรธานี ช่วงสถานการณ์ Covid-19 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2564 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 483 |
insert_drive_file การเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 112 |
insert_drive_file การกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2564 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 96 |
insert_drive_file แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2563 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 95 |
insert_drive_file การตรวจสอบพิมพ์ลายนิ้วมือ และตรวจสอบประวัติของผู้ที่จะเข้ารับราชการใหม่ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2563 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 98 |
insert_drive_file การลงเวลาปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2563 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 97 |
insert_drive_file คู่มือการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับวันลา poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2563 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 99 |
insert_drive_file แนวทางการลงโทษทางวินัยของข้าราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2563 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 92 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2563 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 97 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา และประกาศร้อยละฯ ประจำปีงบประม poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2563 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 94 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2563 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 105 |
insert_drive_file ประกาศ ก.ถ.เรื่อง การกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2563 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 98 |
insert_drive_file แผนการฝึกอบรม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2563 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 109 |
insert_drive_file การแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ลว.3 ก.ค.63 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2563 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 96 |
1 - 20 (ทั้งหมด 67 รายการ) 1 2 3 4
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
-ว่าง-
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : -
-ว่าง-
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : -