องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
เมืองพาน
อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
public สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
สภาพทั่วไป
ที่ตั้ง ตำบลเมืองพานเป็นตำบลหนึ่งของอำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ห่างจากอำเภอบ้านผือ รวมระยะทางทั้งสิ้น 14 กิโลเมตร เนื้อที่ ตำบลเมืองพาน มีปริมาณพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 75.837 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 56,696 ไร่ ภูมิประเทศ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบตะวันออก ซึ่งเป็นที่ราบริมน้ำ ตอนกลางเป็นพื้นที่ลูกลื่นลาดชัน ประมาณร้อยละ 2 – 6 ส่วนทางด้านตะวันตกเป็นเทือกเขาภูพานลักษณะพื้นที่เป็นพื้นที่เชิงเขา จำนวนหมู่บ้าน ตำบลเมืองพาน แบ่งการปกครองออกเป็นจำนวน 16 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ บ้าน หมู่ที่ บ้าน 1. บ้านจอมศิริ 9. บ้านหนองกาลึม 2. บ้านใหม่ 10. บ้านหนองไผ่ 3. บ้านโก่ม 11. บ้านโคกกล่อง 4. บ้านหนองกบ 12. บ้านดอนขี้เหล็ก 5. บ้านกาลึม 13. บ้านใหม่ 6. บ้านติ้ว 14. บ้านใหม่ 7. บ้านเมืองพาน 15. บ้านเมืองพาน 8. บ้านนาแมน 16. บ้านติ้ว ประชากร ตำบลเมืองพาน มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 8,497 คน แยกเป็นชาย 4,266 คน หญิง 4,231 คน ความหนาแน่นเฉลี่ย 110 คน / ตารางกิโลเมตร อาณาเขต ทิศเหนือ จดเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ ทิศใต้ จดเขตองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง ทิศตะวันออก จดเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือ ทิศตะวันตก จดเขตอำเภอน้ำโสม อำเภอสุวรรณคูหา
สภาพทางสังคม
การศึกษา – โรงเรียนประถมศึกษา 6 แห่ง (รวม ขยายโอกาส 2 แห่ง) – โรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แห่ง – โรงเรียนอาชีวศึกษา – แห่ง – โรงเรียน / สถาบันชั้นสูง – แห่ง – ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน / ห้องสมุดประชาชน 16 แห่ง สถาบันและองค์กรทางศาสนา – วัด / สำนักสงฆ์ 17 แห่ง – มัสยิด – แห่ง – โบสถ์ – แห่ง – ศาลเจ้า – แห่ สาธารณสุข – โรงพยาบาลของรัฐขนาด เตียง – แห่ง – สถานีอนามัยประจำตำบล / หมู่บ้าน 2 แห่ง – สถานพยาบาลเอกชน – แห่ง – ร้านขายยาแผนโบราณ – แห่ง – อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำร้อยละ 100 % ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน – สถานีตำรวจ – แห่ง – ป้อมยามตำรวจดูแลความสงบสุขและปลอดภัยภายในตำบล 1 แห่ง – สถานีดับเพลิง – แห่ง
ภาพ

สภาพทางเศรษฐกิจ
อาชีพ การประกอบอาชีพส่วนใหญ่ หรืออาชีพหลักของประชาชนทั้งตำบล คือการทำนา ทำไร่ จำนวนครัวเรือนที่ประกอบอาชีพมากกว่า 1 อาชีพ มีจำนวน 1,562 ครัวเรือน จำนวนครัวเรือนที่ประกอบอาชีพอย่างเดียว มีจำนวน 1,035 ครัวเรือน จำนวนครัวเรือนที่ประกอบอาชีพทำไร่ มีจำนวน 587 ครัวเรือน จำนวนครัวเรือนที่ประกอบอาชีพทำนา มีจำนวน 1,560 ครัวเรือน จำนวนครัวเรือนที่ประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์ขาย มีจำนวน 730 ครัวเรือน ( ควาย, หมู, วัว, เป็ด, ไก่ ) จำนวนครัวเรือนที่ประกอบอาชีพรับจ้าง มีจำนวน 60 ครัวเรือน จำนวนครัวเรือนที่ทำการเกษตรในฤดูแล้ง มีจำนวน 185 ครัวเรือน ผลผลิตโดยเฉลี่ยของอาชีพหลักของประชาชนทั้งตำบล มีจำนวน 651 ก.ก./ ไร่ หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ธนาคาร – แห่ง โรงแรม – แห่ง ปั๊มน้ำมันและก๊าซ – แห่ง โรงงานอุตสาหกรรม – แห่ง โรงสี 37 แห่ง
การบริการขั้นพื้นฐาน
การคมนาคม จำนวนและสภาพการคมนาคมทางบกภายในตำบลเมืองพาน มีจำนวนถนนสายหลัก บ้านติ้ว – เท่อเล่อ 1 เส้นทาง ได้รับการลาดยางแล้ว จากบ้านติ้ว ถึงที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน 7 กิโลเมตร ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ ร.พ.ช. ส่วนถนนภายในหมู่บ้าน ภายในตำบลจะเป็นถนนลูกรังและถนน คสล. ทุกหมู่บ้านยกเว้นบ้านใหม่ทั้ง 3 หมู่บ้าน ซึ่งมีถนนลาดยางเข้าสู่หมู่บ้าน การโทรคมนาคม -ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข – แห่ง -สถานีโทรคมนาคมอื่น ๆ – แห่ง การไฟฟ้า จำนวนหมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึง และจำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้าในตำบลเมืองพาน -จำนวนหมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึงมีจำนวนครบทั้ง 16 หมู่บ้าน -จำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้าโดยคิดเป็นจำนวนครัวเรือน มีจำนวน 2,139 ครัวเรือน แหล่งน้ำธรรมชาติ จำนวนแหล่งน้ำธรรมชาติที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติในตำบลเมืองพาน - ลำน้ำ , ลำห้วย 12 แห่ง -บึง , หนอง , คลอง , และอื่น ๆ 12 แห่ง แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น -ฝาย 7 แห่ง -บ่อน้ำตื้น 546 แห่ง -สระน้ำ 5 แห่ง -บ่อบาดาล 118 แห่ง ข้อมูลอื่นๆ ป่าไม้ – พื้นที่ป่าไม้ส่วนใหญ่อยู่ทางทิศตะวันตกและทางทิศใต้ของตำบล ซี่งเป็นพื้นที่ของเทือกเขาภูพาน และอยู่ในเขตอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท และวัดพระพุทธบาทบัวบานปกคลุมด้วยพันธุ์ไม้เล็กและใหญ่จำนวนมาก ซึ่งชาวบ้านได้อาศัยไม้จากแหล่งน้ำในการใช้สอย น้ำ – แหล่งน้ำที่มีในพื้นที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน ส่วนใหญ่จะเป็นลำห้วยและลำน้ำ เช่น ห้วยน้ำฟ้า , ลำน้ำพาน , ลำห้วยนาดาว , ห้วยป่าชี , หนองกุดแอก , หนองอ้อ ฯลฯ ซึ่งราษฎรส่วนใหญ่อาศัยแหล่งน้ำเหล่านี้ สำหรับการเพาะปลูกทั้งทางด้านการเกษตรนอกฤดูและในฤดู ดิน – พื้นที่ทั้งหมด 77,045 ไร่ เป็นพื้นที่เกษตร 51.119 ไร่ ปัญหาใหญ่ คือ ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ บางแห่งมีลักษณะเป็นดินเค็ม หรือบางแห่งเป็นดินผสมหินลูกรังไม่เหมาะสำหรับการเพาะปลูก แร่ธาตุ – ยังไม่ได้รับการสำรวจแต่อย่างใด