info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
เมืองพาน
อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 41160 โทรศัพท์ 0-4221-9650


การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 658
เมื่อวาน 1,608
เดือนนี้ 4,161
เดือนที่แล้ว 8,828
ทั้งหมด 26,621

public สภาพและข้อมูลพื้นฐาน

สภาพทั่วไป

 
ที่ตั้ง
          ตำบลเมืองพานเป็นตำบลหนึ่งของอำเภอบ้านผือ  จังหวัดอุดรธานี  ห่างจากอำเภอบ้านผือ รวมระยะทางทั้งสิ้น   14  กิโลเมตร
 
เนื้อที่
         ตำบลเมืองพาน  มีปริมาณพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 75.837 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 56,696  ไร่
 
ภูมิประเทศ
          พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบตะวันออก  ซึ่งเป็นที่ราบริมน้ำ  ตอนกลางเป็นพื้นที่ลูกลื่นลาดชัน ประมาณร้อยละ 2 – 6  ส่วนทางด้านตะวันตกเป็นเทือกเขาภูพานลักษณะพื้นที่เป็นพื้นที่เชิงเขา
 
จำนวนหมู่บ้าน
   ตำบลเมืองพาน   แบ่งการปกครองออกเป็นจำนวน  16  หมู่บ้าน   คือ

หมู่ที่                      บ้าน                    หมู่ที่                           บ้าน

1.             บ้านจอมศิริ           9.              บ้านหนองกาลึม

2.             บ้านใหม่              10.             บ้านหนองไผ่

3.             บ้านโก่ม              11.              บ้านโคกกล่อง

4.             บ้านหนองกบ       12.              บ้านดอนขี้เหล็ก

5.             บ้านกาลึม            13.              บ้านใหม่

6.             บ้านติ้ว                14.              บ้านใหม่

7.              บ้านเมืองพาน      15.               บ้านเมืองพาน

8.              บ้านนาแมน         16.              บ้านติ้ว

ประชากร

          ตำบลเมืองพาน  มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น   8,497  คน   แยกเป็นชาย   4,266  คน   หญิง   4,231   คน  ความหนาแน่นเฉลี่ย  110  คน  /  ตารางกิโลเมตร
 
อาณาเขต
 
ทิศเหนือ จดเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่
ทิศใต้ จดเขตองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง
ทิศตะวันออก จดเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือ
ทิศตะวันตก จดเขตอำเภอน้ำโสม   อำเภอสุวรรณคูหา
28 พฤศจิกายน 2562

สภาพทางสังคม

การศึกษา 

–   โรงเรียนประถมศึกษา                                                6   แห่ง (รวม ขยายโอกาส 2 แห่ง)
–   โรงเรียนมัธยมศึกษา                                                 1    แห่ง
–   โรงเรียนอาชีวศึกษา                                                  –   แห่ง
–   โรงเรียน / สถาบันชั้นสูง                                             –   แห่ง
–   ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน / ห้องสมุดประชาชน 16   แห่ง

 

 

สถาบันและองค์กรทางศาสนา

–   วัด / สำนักสงฆ์                                   17       แห่ง
–   มัสยิด                                                 –        แห่ง
–   โบสถ์                                                 –        แห่ง
–   ศาลเจ้า                                              –        แห่

สาธารณสุข

–   โรงพยาบาลของรัฐขนาด                          เตียง       –        แห่ง
–   สถานีอนามัยประจำตำบล / หมู่บ้าน                         2         แห่ง
–   สถานพยาบาลเอกชน                                            –         แห่ง
–   ร้านขายยาแผนโบราณ                                          –          แห่ง
–   อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำร้อยละ         100  %
 

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน                  

–   สถานีตำรวจ                                                                       –   แห่ง
–   ป้อมยามตำรวจดูแลความสงบสุขและปลอดภัยภายในตำบล    1   แห่ง
–   สถานีดับเพลิง                                                                   –    แห่ง

28 พฤศจิกายน 2562

สภาพทางเศรษฐกิจ

อาชีพ

การประกอบอาชีพส่วนใหญ่ หรืออาชีพหลักของประชาชนทั้งตำบล คือการทำนา ทำไร่
 
จำนวนครัวเรือนที่ประกอบอาชีพมากกว่า 1 อาชีพ มีจำนวน 1,562 ครัวเรือน
 จำนวนครัวเรือนที่ประกอบอาชีพอย่างเดียว มีจำนวน   1,035   ครัวเรือน
 จำนวนครัวเรือนที่ประกอบอาชีพทำไร่ มีจำนวน    587     ครัวเรือน
 จำนวนครัวเรือนที่ประกอบอาชีพทำนา มีจำนวน    1,560  ครัวเรือน
 จำนวนครัวเรือนที่ประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์ขาย มีจำนวน   730  ครัวเรือน ( ควาย, หมู, วัว, เป็ด, ไก่  )
 จำนวนครัวเรือนที่ประกอบอาชีพรับจ้าง มีจำนวน    60      ครัวเรือน
 จำนวนครัวเรือนที่ทำการเกษตรในฤดูแล้ง มีจำนวน    185    ครัวเรือน
 ผลผลิตโดยเฉลี่ยของอาชีพหลักของประชาชนทั้งตำบล มีจำนวน   651   ก.ก./ ไร่
 
หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
ธนาคาร                       –             แห่ง
โรงแรม                       –             แห่ง
 ปั๊มน้ำมันและก๊าซ       –             แห่ง
 โรงงานอุตสาหกรรม       –             แห่ง
 โรงสี                       37           แห่ง
 
28 พฤศจิกายน 2562

การบริการขั้นพื้นฐาน

การคมนาคม

จำนวนและสภาพการคมนาคมทางบกภายในตำบลเมืองพาน  มีจำนวนถนนสายหลัก บ้านติ้ว – เท่อเล่อ 1 เส้นทาง ได้รับการลาดยางแล้ว จากบ้านติ้ว ถึงที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน 7 กิโลเมตร ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ  ร.พ.ช.  ส่วนถนนภายในหมู่บ้าน ภายในตำบลจะเป็นถนนลูกรังและถนน คสล. ทุกหมู่บ้านยกเว้นบ้านใหม่ทั้ง 3 หมู่บ้าน ซึ่งมีถนนลาดยางเข้าสู่หมู่บ้าน

    การโทรคมนาคม 

    -ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข                        –              แห่ง
    -สถานีโทรคมนาคมอื่น ๆ                           –             แห่ง
 
    การไฟฟ้า
 
จำนวนหมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึง   และจำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้าในตำบลเมืองพาน
 
    -จำนวนหมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึงมีจำนวนครบทั้ง      16    หมู่บ้าน
    -จำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้าโดยคิดเป็นจำนวนครัวเรือน   มีจำนวน   2,139 ครัวเรือน
 
แหล่งน้ำธรรมชาติ
จำนวนแหล่งน้ำธรรมชาติที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติในตำบลเมืองพาน
 
    - ลำน้ำ  ,  ลำห้วย                                 12         แห่ง
    -บึง  ,  หนอง  ,  คลอง  ,  และอื่น ๆ       12         แห่ง
 
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
    -ฝาย                                       7        แห่ง
    -บ่อน้ำตื้น                             546      แห่ง
    -สระน้ำ                                    5       แห่ง
    -บ่อบาดาล                           118      แห่ง
 
   ข้อมูลอื่นๆ
 
ป่าไม้
 – พื้นที่ป่าไม้ส่วนใหญ่อยู่ทางทิศตะวันตกและทางทิศใต้ของตำบล ซี่งเป็นพื้นที่ของเทือกเขาภูพาน  และอยู่ในเขตอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท   และวัดพระพุทธบาทบัวบานปกคลุมด้วยพันธุ์ไม้เล็กและใหญ่จำนวนมาก  ซึ่งชาวบ้านได้อาศัยไม้จากแหล่งน้ำในการใช้สอย
 
น้ำ
 – แหล่งน้ำที่มีในพื้นที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน  ส่วนใหญ่จะเป็นลำห้วยและลำน้ำ  เช่น  ห้วยน้ำฟ้า  , ลำน้ำพาน  , ลำห้วยนาดาว  , ห้วยป่าชี  , หนองกุดแอก  , หนองอ้อ ฯลฯ   ซึ่งราษฎรส่วนใหญ่อาศัยแหล่งน้ำเหล่านี้  สำหรับการเพาะปลูกทั้งทางด้านการเกษตรนอกฤดูและในฤดู
 
ดิน
 – พื้นที่ทั้งหมด  77,045   ไร่  เป็นพื้นที่เกษตร  51.119  ไร่   ปัญหาใหญ่  คือ ดินขาดความอุดมสมบูรณ์  บางแห่งมีลักษณะเป็นดินเค็ม  หรือบางแห่งเป็นดินผสมหินลูกรังไม่เหมาะสำหรับการเพาะปลูก
 
แร่ธาตุ
 – ยังไม่ได้รับการสำรวจแต่อย่างใด
28 พฤศจิกายน 2562
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน

สภาพทั่วไป

 
ที่ตั้ง
          ตำบลเมืองพานเป็นตำบลหนึ่งของอำเภอบ้านผือ  จังหวัดอุดรธานี  ห่างจากอำเภอบ้านผือ รวมระยะทางทั้งสิ้น   14  กิโลเมตร
 
เนื้อที่
         ตำบลเมืองพาน  มีปริมาณพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 75.837 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 56,696  ไร่
 
ภูมิประเทศ
          พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบตะวันออก  ซึ่งเป็นที่ราบริมน้ำ  ตอนกลางเป็นพื้นที่ลูกลื่นลาดชัน ประมาณร้อยละ 2 – 6  ส่วนทางด้านตะวันตกเป็นเทือกเขาภูพานลักษณะพื้นที่เป็นพื้นที่เชิงเขา
 
จำนวนหมู่บ้าน
   ตำบลเมืองพาน   แบ่งการปกครองออกเป็นจำนวน  16  หมู่บ้าน   คือ

หมู่ที่                      บ้าน                    หมู่ที่                           บ้าน

1.             บ้านจอมศิริ           9.              บ้านหนองกาลึม

2.             บ้านใหม่              10.             บ้านหนองไผ่

3.             บ้านโก่ม              11.              บ้านโคกกล่อง

4.             บ้านหนองกบ       12.              บ้านดอนขี้เหล็ก

5.             บ้านกาลึม            13.              บ้านใหม่

6.             บ้านติ้ว                14.              บ้านใหม่

7.              บ้านเมืองพาน      15.               บ้านเมืองพาน

8.              บ้านนาแมน         16.              บ้านติ้ว

ประชากร

          ตำบลเมืองพาน  มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น   8,497  คน   แยกเป็นชาย   4,266  คน   หญิง   4,231   คน  ความหนาแน่นเฉลี่ย  110  คน  /  ตารางกิโลเมตร
 
อาณาเขต
 
ทิศเหนือ จดเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่
ทิศใต้ จดเขตองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง
ทิศตะวันออก จดเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือ
ทิศตะวันตก จดเขตอำเภอน้ำโสม   อำเภอสุวรรณคูหา
28 พฤศจิกายน 2562

สภาพทางสังคม

การศึกษา 

–   โรงเรียนประถมศึกษา                                                6   แห่ง (รวม ขยายโอกาส 2 แห่ง)
–   โรงเรียนมัธยมศึกษา                                                 1    แห่ง
–   โรงเรียนอาชีวศึกษา                                                  –   แห่ง
–   โรงเรียน / สถาบันชั้นสูง                                             –   แห่ง
–   ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน / ห้องสมุดประชาชน 16   แห่ง

 

 

สถาบันและองค์กรทางศาสนา

–   วัด / สำนักสงฆ์                                   17       แห่ง
–   มัสยิด                                                 –        แห่ง
–   โบสถ์                                                 –        แห่ง
–   ศาลเจ้า                                              –        แห่

สาธารณสุข

–   โรงพยาบาลของรัฐขนาด                          เตียง       –        แห่ง
–   สถานีอนามัยประจำตำบล / หมู่บ้าน                         2         แห่ง
–   สถานพยาบาลเอกชน                                            –         แห่ง
–   ร้านขายยาแผนโบราณ                                          –          แห่ง
–   อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำร้อยละ         100  %
 

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน                  

–   สถานีตำรวจ                                                                       –   แห่ง
–   ป้อมยามตำรวจดูแลความสงบสุขและปลอดภัยภายในตำบล    1   แห่ง
–   สถานีดับเพลิง                                                                   –    แห่ง

28 พฤศจิกายน 2562

สภาพทางเศรษฐกิจ

อาชีพ

การประกอบอาชีพส่วนใหญ่ หรืออาชีพหลักของประชาชนทั้งตำบล คือการทำนา ทำไร่
 
จำนวนครัวเรือนที่ประกอบอาชีพมากกว่า 1 อาชีพ มีจำนวน 1,562 ครัวเรือน
 จำนวนครัวเรือนที่ประกอบอาชีพอย่างเดียว มีจำนวน   1,035   ครัวเรือน
 จำนวนครัวเรือนที่ประกอบอาชีพทำไร่ มีจำนวน    587     ครัวเรือน
 จำนวนครัวเรือนที่ประกอบอาชีพทำนา มีจำนวน    1,560  ครัวเรือน
 จำนวนครัวเรือนที่ประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์ขาย มีจำนวน   730  ครัวเรือน ( ควาย, หมู, วัว, เป็ด, ไก่  )
 จำนวนครัวเรือนที่ประกอบอาชีพรับจ้าง มีจำนวน    60      ครัวเรือน
 จำนวนครัวเรือนที่ทำการเกษตรในฤดูแล้ง มีจำนวน    185    ครัวเรือน
 ผลผลิตโดยเฉลี่ยของอาชีพหลักของประชาชนทั้งตำบล มีจำนวน   651   ก.ก./ ไร่
 
หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
ธนาคาร                       –             แห่ง
โรงแรม                       –             แห่ง
 ปั๊มน้ำมันและก๊าซ       –             แห่ง
 โรงงานอุตสาหกรรม       –             แห่ง
 โรงสี                       37           แห่ง
 
28 พฤศจิกายน 2562

การบริการขั้นพื้นฐาน

การคมนาคม

จำนวนและสภาพการคมนาคมทางบกภายในตำบลเมืองพาน  มีจำนวนถนนสายหลัก บ้านติ้ว – เท่อเล่อ 1 เส้นทาง ได้รับการลาดยางแล้ว จากบ้านติ้ว ถึงที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน 7 กิโลเมตร ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ  ร.พ.ช.  ส่วนถนนภายในหมู่บ้าน ภายในตำบลจะเป็นถนนลูกรังและถนน คสล. ทุกหมู่บ้านยกเว้นบ้านใหม่ทั้ง 3 หมู่บ้าน ซึ่งมีถนนลาดยางเข้าสู่หมู่บ้าน

    การโทรคมนาคม 

    -ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข                        –              แห่ง
    -สถานีโทรคมนาคมอื่น ๆ                           –             แห่ง
 
    การไฟฟ้า
 
จำนวนหมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึง   และจำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้าในตำบลเมืองพาน
 
    -จำนวนหมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึงมีจำนวนครบทั้ง      16    หมู่บ้าน
    -จำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้าโดยคิดเป็นจำนวนครัวเรือน   มีจำนวน   2,139 ครัวเรือน
 
แหล่งน้ำธรรมชาติ
จำนวนแหล่งน้ำธรรมชาติที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติในตำบลเมืองพาน
 
    - ลำน้ำ  ,  ลำห้วย                                 12         แห่ง
    -บึง  ,  หนอง  ,  คลอง  ,  และอื่น ๆ       12         แห่ง
 
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
    -ฝาย                                       7        แห่ง
    -บ่อน้ำตื้น                             546      แห่ง
    -สระน้ำ                                    5       แห่ง
    -บ่อบาดาล                           118      แห่ง
 
   ข้อมูลอื่นๆ
 
ป่าไม้
 – พื้นที่ป่าไม้ส่วนใหญ่อยู่ทางทิศตะวันตกและทางทิศใต้ของตำบล ซี่งเป็นพื้นที่ของเทือกเขาภูพาน  และอยู่ในเขตอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท   และวัดพระพุทธบาทบัวบานปกคลุมด้วยพันธุ์ไม้เล็กและใหญ่จำนวนมาก  ซึ่งชาวบ้านได้อาศัยไม้จากแหล่งน้ำในการใช้สอย
 
น้ำ
 – แหล่งน้ำที่มีในพื้นที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน  ส่วนใหญ่จะเป็นลำห้วยและลำน้ำ  เช่น  ห้วยน้ำฟ้า  , ลำน้ำพาน  , ลำห้วยนาดาว  , ห้วยป่าชี  , หนองกุดแอก  , หนองอ้อ ฯลฯ   ซึ่งราษฎรส่วนใหญ่อาศัยแหล่งน้ำเหล่านี้  สำหรับการเพาะปลูกทั้งทางด้านการเกษตรนอกฤดูและในฤดู
 
ดิน
 – พื้นที่ทั้งหมด  77,045   ไร่  เป็นพื้นที่เกษตร  51.119  ไร่   ปัญหาใหญ่  คือ ดินขาดความอุดมสมบูรณ์  บางแห่งมีลักษณะเป็นดินเค็ม  หรือบางแห่งเป็นดินผสมหินลูกรังไม่เหมาะสำหรับการเพาะปลูก
 
แร่ธาตุ
 – ยังไม่ได้รับการสำรวจแต่อย่างใด
28 พฤศจิกายน 2562

บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายเลี่ยม ผลแสง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
(นายเลี่ยม ผลแสง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล