info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
เมืองพาน
อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 41160 โทรศัพท์ 0-4221-9650


การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 651
เมื่อวาน 1,601
เดือนนี้ 4,154
เดือนที่แล้ว 8,821
ทั้งหมด 26,614

group สำนักงานปลัด
นายนวดล ป่าผึ้ง
หัวหน้าสำนักปลัด
นายนวดล ป่าผึ้ง
หัวหน้าสำนักปลัด
นายบรรจง คาแพงน้อย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายบรรจง คาแพงน้อย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายศุภวิชญ์ สุเสนา
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
นายศุภวิชญ์ สุเสนา
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
นางสาวกาญจนาวดี มะลาหอม
นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ
นางสาวกาญจนาวดี มะลาหอม
นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ
นางสาวภัทรธิรา นาคเสน
นิติกร ปฏิบัติการ
นางสาวภัทรธิรา นาคเสน
นิติกร ปฏิบัติการ
-ว่าง-
เจ้าพนักงานป้องกัน ฯ ปฏิบัติงาน
-ว่าง-
เจ้าพนักงานป้องกัน ฯ ปฏิบัติงาน
(ว่าง)
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
(ว่าง)
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
นายคิริเมฆข์ อำเคน
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
นายคิริเมฆข์ อำเคน
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
นายฉลอม เนาสี
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ ฯ
นายฉลอม เนาสี
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ ฯ
นางญานุมาศ อาสา
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
นางญานุมาศ อาสา
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
นายบุญมี ชาวดร
พนักงานตกแต่งสวน
นายบุญมี ชาวดร
พนักงานตกแต่งสวน
นางจีรพันธ์ สระมูล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางจีรพันธ์ สระมูล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวนรินทร์รัตน์ ชาวดร
พนักงานทั่วไป
นางสาวนรินทร์รัตน์ ชาวดร
พนักงานทั่วไป
(ว่าง)
ผู้ช้วยเจ้าพนักงานป้องกัน ฯ
(ว่าง)
ผู้ช้วยเจ้าพนักงานป้องกัน ฯ
นายไกรพิชิต สุระชล
พนักงานดับเพลิง
นายไกรพิชิต สุระชล
พนักงานดับเพลิง
ว่าที่ร้อยตรีธัชศักดิ์ ใจบุญ
พนักงานดับเพลิง
ว่าที่ร้อยตรีธัชศักดิ์ ใจบุญ
พนักงานดับเพลิง
นายบัวเรียน พานคำ
พนักงานประจำรถขยะ
นายบัวเรียน พานคำ
พนักงานประจำรถขยะ
นายนาค คันธี
นักการภารโรง
นายนาค คันธี
นักการภารโรง
นายประทีป ดวงอภินันท์
พนักงานขับรถยนต์
นายประทีป ดวงอภินันท์
พนักงานขับรถยนต์
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายเลี่ยม ผลแสง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
(นายเลี่ยม ผลแสง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล