info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
เมืองพาน
อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 41160 โทรศัพท์ 0-4221-9650

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 94
group สำนักงานปลัด
นายนวดล ป่าผึ้ง
หัวหน้าสำนักปลัด
นายนวดล ป่าผึ้ง
หัวหน้าสำนักปลัด
นายบรรจง คาแพงน้อย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายบรรจง คาแพงน้อย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายศุภวิชญ์ สุเสนา
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
นายศุภวิชญ์ สุเสนา
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
นางสาวทิพวรรณ เกตุแก้ว
นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ
นางสาวทิพวรรณ เกตุแก้ว
นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ
นางสาวภัทรธิรา นาคเสน
นิติกร ปฏิบัติการ
นางสาวภัทรธิรา นาคเสน
นิติกร ปฏิบัติการ
นายคิริเมฆข์ อำเคน
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
นายคิริเมฆข์ อำเคน
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
นายฉลอม เนาสี
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายฉลอม เนาสี
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางญานุมาศ อาสา
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
นางญานุมาศ อาสา
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
นายบุญมี ชาวดร
พนักงานตกแต่งสวน
นายบุญมี ชาวดร
พนักงานตกแต่งสวน
นางจีรพันธ์ สระมูล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางจีรพันธ์ สระมูล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวนรินทร์รัตน์ ชาวดร
พนักงานทั่วไป
นางสาวนรินทร์รัตน์ ชาวดร
พนักงานทั่วไป
นายจิรายุ พากุล
ผู้ช้วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายจิรายุ พากุล
ผู้ช้วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายไกรพิชิต สุระชล
พนักงานดับเพลิง
นายไกรพิชิต สุระชล
พนักงานดับเพลิง
ว่าที่ร้อยตรีธัชศักดิ์ ใจบุญ
พนักงานดับเพลิง
ว่าที่ร้อยตรีธัชศักดิ์ ใจบุญ
พนักงานดับเพลิง
นายนาค คันธี
นักการภารโรง
นายนาค คันธี
นักการภารโรง
นายบัวเรียน พานคำ
พนักงานประจำรถขยะ
นายบัวเรียน พานคำ
พนักงานประจำรถขยะ
นางอัจฉราวรรณ สิงห์วงษ์
พนักงานประจำรถขยะ
นางอัจฉราวรรณ สิงห์วงษ์
พนักงานประจำรถขยะ
นายประยุทธ์ ศรีประเสริฐ
พนักงานขับรถขยะ
นายประยุทธ์ ศรีประเสริฐ
พนักงานขับรถขยะ
นายประทีป ดวงอภินันท์
พนักงานขับรถยนต์
นายประทีป ดวงอภินันท์
พนักงานขับรถยนต์
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
-ว่าง-
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : -
-ว่าง-
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : -