info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
เมืองพาน
อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 41160 โทรศัพท์ 0-4221-9650

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 341
group สมาชิกสภา-อบต
นายสีนวล คันธี
ประธานสภาฯ อบต.เมืองพาน
โทร : 090 743 1799
นายสีนวล คันธี
ประธานสภาฯ อบต.เมืองพาน
โทร : 090 743 1799
นายทองออน จันทรมณี
รองประธานสภาฯ อบต.เมืองพาน
นายทองออน จันทรมณี
รองประธานสภาฯ อบต.เมืองพาน
นายจิรฐา ศรีทุม
เลขานุการสภาฯ อบต.เมืองพาน
โทร : 083 554 9924
นายจิรฐา ศรีทุม
เลขานุการสภาฯ อบต.เมืองพาน
โทร : 083 554 9924
นายประหยัด คำไสย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1
นายประหยัด คำไสย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1
นายธนิสร ปัดแสง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2
โทร : 084 935 2780
นายธนิสร ปัดแสง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2
โทร : 084 935 2780
นายรัตนะ ผิวสว่าง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2
โทร : 090 452 2570
นายรัตนะ ผิวสว่าง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2
โทร : 090 452 2570
นายทองพูล อินทจำปา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4
โทร : 093 418 8658
นายทองพูล อินทจำปา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4
โทร : 093 418 8658
นายอำพล พากุล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4
โทร : 088 735 2418
นายอำพล พากุล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4
โทร : 088 735 2418
นายสาคร มุงคุณ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5
โทร : 081 639 0583
นายสาคร มุงคุณ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5
โทร : 081 639 0583
นายนิยม มหาพรหม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5
โทร : 084 684 7936
นายนิยม มหาพรหม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5
โทร : 084 684 7936
นางคำปุ่น ผลบุญ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6
โทร : 092 771 8660
นางคำปุ่น ผลบุญ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6
โทร : 092 771 8660
นายเพิ่มศักดิ์ ศรีอุดม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7
โทร : 086 241 7490
นายเพิ่มศักดิ์ ศรีอุดม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7
โทร : 086 241 7490
นายภาณุพงษ์ ผิวสว่าง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7
โทร : 083 674 3897
นายภาณุพงษ์ ผิวสว่าง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7
โทร : 083 674 3897
นายธนากร สาทอง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8
โทร : 080 751 1957
นายธนากร สาทอง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8
โทร : 080 751 1957
นายหนูคล้าย เกรงชัย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8
โทร : 062 159 5502
นายหนูคล้าย เกรงชัย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8
โทร : 062 159 5502
นายชนะชล บัวมี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 9
โทร : 089 398 4547
นายชนะชล บัวมี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 9
โทร : 089 398 4547
นายสมบัติ เรืองแสง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 10
โทร : 085 924 2059
นายสมบัติ เรืองแสง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 10
โทร : 085 924 2059
นายกุน จันทรมณี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 13
โทร : 092 263 1473
นายกุน จันทรมณี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 13
โทร : 092 263 1473
นายไพรัช ฮวดไชย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 13
โทร : 087 224 4506
นายไพรัช ฮวดไชย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 13
โทร : 087 224 4506
นายสังเวียน ใหม่วงษ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 14
นายสังเวียน ใหม่วงษ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 14
นางสาวอริษา ผิวคราม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 16
โทร : 086 225 5316
นางสาวอริษา ผิวคราม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 16
โทร : 086 225 5316
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายเลี่ยม ผลแสง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0943749995
(นายเลี่ยม ผลแสง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0943749995