info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
เมืองพาน
อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 41160 โทรศัพท์ 0-4221-9650

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 52
group กองช่าง
นายเอนก ลาดี
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายเอนก ลาดี
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายดนตรี ทองสุโข
หน.ฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร
นายดนตรี ทองสุโข
หน.ฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร
นายทินกร แก้วขวา
ผู้ช่วยช่างโยธา
นายทินกร แก้วขวา
ผู้ช่วยช่างโยธา
นายอรรถพงษ์ พิมมะทา
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นายอรรถพงษ์ พิมมะทา
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นายลำพูน ลาแก้ว
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นายลำพูน ลาแก้ว
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นางรุ้งไลวรรณ วงศา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางรุ้งไลวรรณ วงศา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายอุดร เรียงดี
พนักงานผลิตน้ำประปา
นายอุดร เรียงดี
พนักงานผลิตน้ำประปา
นายนฤดล สระมูล
พนักงานผลิตน้ำประปา
นายนฤดล สระมูล
พนักงานผลิตน้ำประปา
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
-ว่าง-
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : -
-ว่าง-
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : -