info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
เมืองพาน
อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 41160 โทรศัพท์ 0-4221-9650

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 266
group คณะผู้บริหาร
นายเลี่ยม ผลแสง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน
โทร : 0943749995
นายเลี่ยม ผลแสง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน
โทร : 0943749995
นายเสมอ ภักดี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0810781070/082205220
นายเสมอ ภักดี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0810781070/082205220
นายมูลเทียน อินทะศรี
รองนายกองค์การบริหารส่วตำบล
โทร : 0821371543
นายมูลเทียน อินทะศรี
รองนายกองค์การบริหารส่วตำบล
โทร : 0821371543
นายธีรศกดิ์ เวียงวงษ์
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0803247884
นายธีรศกดิ์ เวียงวงษ์
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0803247884
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายเลี่ยม ผลแสง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0943749995
(นายเลี่ยม ผลแสง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0943749995