info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
เมืองพาน
อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 41160 โทรศัพท์ 0-4221-9650

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 66
group หัวหน้าส่วนราชการ
นายธวัชชัย ศรีพล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 081 061 0011
นายธวัชชัย ศรีพล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 081 061 0011
นายภักดี พึ่มชัย
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 081 380 7841
นายภักดี พึ่มชัย
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 081 380 7841
นายนวดล ป่าผึ้ง
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 062 157 7370
นายนวดล ป่าผึ้ง
หัวหน้าสำนักปลัด

โทร : 062 157 7370
นายเอนก ลาดี
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 086 224 5077
นายเอนก ลาดี
ผู้อำนวยการกองช่าง

โทร : 086 224 5077
นางสาวฉันทณัฏฐ์ วงษ์หาจักร์
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ฯ
โทร : 089 567 2963
นางสาวฉันทณัฏฐ์ วงษ์หาจักร์
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ฯ

โทร : 089 567 2963
นายนวดล ป่าผึ้ง
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 062 157 7370
นายนวดล ป่าผึ้ง
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

โทร : 062 157 7370
-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
-ว่าง-
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : -
-ว่าง-
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : -