องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
เมืองพาน
อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
group หัวหน้าส่วนราชการ
นายธวัชชัย ศรีพล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 081 061 0011
นายภักดี พึ่มชัย
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 081 380 7841
นายนวดล ป่าผึ้ง
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 062 157 7370
นายเอนก ลาดี
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 086 224 5077
นางสาวฉันทณัฏฐ์ วงษ์หาจักร์
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ฯ
โทร : 089 567 2963
นายนวดล ป่าผึ้ง
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 062 157 7370
นายธนพงธ์ สร้อยนายาง
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 080-061-7901