ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2564 ระหว่าง 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง