ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ)ส่วนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง