ชื่อเรื่อง : ซื้อซื้อวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้งโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง