ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบริการจัดเตรียมสถานที่โครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง