ชื่อเรื่อง : ซื้อเครื่องดื่มบริการประชาชนผู้มาชำระภาษีโครงการคลินิกคลัง อบต.เคลื่อนที่ การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง