ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้า(เครื่องสูบน้ำประเภทซัมเมอร์ส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง