ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ) ส่วนงานป้องกันฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง