ชื่อเรื่อง : ซื้อเครื่องอุปโภค-บริโภคเพื่อนำมาทำถุงยังชีพมอบให้แก่ราษฎรผู้ที่ประสบเหตุวาตภัยได้ใช้อุปโภคบริโภค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง