ชื่อเรื่อง : ซื้อซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง