ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังทางบ้านกาลึม หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง