ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำ(ซัมเมอร์ส) ส่วนงานโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง