ชื่อเรื่อง : จ้างวางท่อระบายน้ำ บ้านใหม่ หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง